Voimassaolevat säännöt: 10.09.2021

Yhdistyksen nimi on TDWI Finland ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on

1) kohottaa jäsenistönsä Business Intelligence ja tietovarastoinnin alueiden tietämystä, osaamista ja näkemystä sekä
2) edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa.
3) Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii keskustelufoorumina ja tiedon levityskanavana,
4) on yhteistyössä koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin,
5) harjoittaa yhdistyksen tarkoitukseen liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa,
6) harjoittaa yhdistyksen tarkoitukseen liittyvää koulutustoimintaa.

Yhdistyksen jäseniä ovat

1) henkilöjäsenet,
2) yritysjäsenet ja
3) kunniajäsenet.

Henkilöjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä yksityinen henkilö. Yritysjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö.

Henkilöjäsenten ja yritysjäsenten on maksettava syyskokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämät liittymis- ja jäsenmaksut.

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Erityisen ansioitunut henkilö voidaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kuuden kuukauden kuluessa syyskokouksen vahvistamasta eräpäivästä, taikka tämä on toiminnallaan haitannut yhdistyksen toimintaa tai vahingoittanut sen mainetta.

Erotettu yhdistyksen jäsen voi saattaa erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kolmesta kahdeksaan (3-8) syyskokouksen valitsemaa jäsentä yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus pyritään muodostamaan siten, että siinä ovat edustettuina jäsenistön edustamat eri toiminta-alueet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä asettaa tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on saapuvilla.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla kun kokouskutsussa on näin mainittu. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten, tai jos yhdistyksen kokous niin päättää taikka jos hallitus pitää sitä tarpeellisena.

Kevätkokouksessa

1) käsitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto,
2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
3) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien antama lausunto on ehkä antanut aihetta,
4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa

1) valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi,
2) valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi,
3) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
4) vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus,
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen Kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee toimittaa tarkastuskertomuksensa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, jossa tilinpäätös
esitetään vahvistettavaksi.

10§

Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella enemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Milloin yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin henkilöjäsenellä yksi ääni ja yritysjäsenellä on 4 ääntä. Yhdistyksen kokouksessa ei saa äänestää valtakirjalla. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

11§

Yhdistys hankkii varat toimintaansa varten

1) henkilö- ja yritysjäsenten liittymis- ja jäsenmaksuilla,
2) lahjoituksilla ja sponsoroinnilla,
3) julkaisutoiminnalla.

12§

Hallitus vahvistaa yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot talousarvion puitteissa.

13§

Sääntömuutoksista päätetään yhdistyksen kokouksessa ja niistä on ilmoitettava kokouskutsussa.

14§

Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi. Purkamisehdotuksesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen jäljellä olevat varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen yhdistyksen kokouksen mukaisesti.

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.