Kokonaisarkkitehtuurit ovat murroksessa ja samalla koko tiedonhallinnan sovellusalue kokee uudistumisen

Tekniikka mahdollistaa
Arkkitehtuurit muuttuvat
Uudenlaiset päätöksenteon tuen prosessit
Mistä hyöty BI- ja ECM-sovellutusten yhdistämisessä
Liiketoiminnan rakenteelliset muutosvaatimukset ja johtaminen

Kuuntelin Barry Devlinin esitystä TDWI Finlandin tilaisuudessa 5.4. ja sain samalla vahvistuksia omille ajatuksilleni johtamisen järjestelmien kehittymisestä ja liiketoimintatiedon hallinnan tulevista arkkitehtuureista. Ei epäilystäkään, olemme murroksen äärellä. Murroksella tarkoitan sitä, että huomisen tietoarkkitehtuurit suunnitellaan ja toteutetaan monin osin eri tavalla kuin eilisen ja tämän päivän arkkitehtuurit. Ja myös liiketoiminnan prosessit ja tiedot yhdistyvät uusin innovatiivisin tavoin. Ja murroksen ylittämiseksi tarvitaan uudenlaista näkemystä sekä vahvaa tavoitteeseen ohjaavaa johtamista.

Tekniikka mahdollistaa

Teknologian kehittyminen on jälleen kerran se tekijä, joka mahdollistaa uudet soveltamiset. Prosessorit ovat entistä pienempiä. Toisaalta ne on tuotettu jo niin ”ohuella tekniikalla”, että olemme saavuttaneet ainakin toistaiseksi jo lähes maksiminopeudet prosessorille. Siksi prosessoreja laitetaan rinnakkain jo lähes jokaiseen laitteeseen useita, jopa satoja. Rinnakkaisuutta prosessoinnissa automatisoidaan ja upotetaan käyttöjärjestelmien ja tietokantojen sisäisiin toimintoihin, koska rinnakkaisuuden ohjelmointi sovellusohjelmointitasolla on edelleen vaikeaa. Näin tietokantaohjelmistot ja muut varusohjelmistot kehittyvät aivan uudelle tasolle verraten nykyisiin ratkaisuihin. Samalla muistit ovat kasvaneet ja kehittyneet. Muistissa tietojen käsittely on monin verroin, jopa satoja kertoja nopeampaa kuin levyiltä. Osia tai kokonaisia tietokantoja luetaankin nyt muistiin ja operaatiot kohdistetaan tähän nopeasti käsiteltävään tietoon. Nopean ison muistin käyttäminen yhdessä lukuisten rinnakkaisten operaatioiden kanssa tuovat ihan uusia innovatiivisia tapoja käsitellä kasvavaa tietomäärää.

Arkkitehtuurit muuttuvat

Liiketoimintatiedon käsittelyyn erityisesti jo perinteiselle business intelligence sovellusalueelle tulee merkittäviä tietoarkkitehtuurin muutoksia. Sovellusalueella on monia perustavia menetelmiä ja sääntöjä, miten ja miksi tietoja muokataan ja jalostetaan ja talletetaan erilaisiin käyttötarkoituspohjalta valittuihin tietorakenteisiin kuten tietojen historioiminen, trendit, muut analyyttiset käyttötarkoitukset, operatiivisen ja strategisen johtamisen avuksi tuotetut tiedot. Nyt näitä samoja menetelmiä tuotetaan upotettuina automatisoituina ratkaisuina uusiin tietokantoihin, jopa itseään käytön mukaan optimoivina käsittelyprosesseina ja tietorakenteina, jolloin esimerkiksi nykyisin käytössä olevista tietovarastoarkkitehtuureista siirtyy osia tai jopa kokonaisuuksia tulevaisuuden tietokantoihin automaatioiksi ilman eri prosessointia nykyisenlaisiin käyttötapakohtaisiin tietovarastoihin. Esimerkkinä tästä hybridit tallennusmallit, joissa yhdistyvät aiemmat operatiiviseen käyttöön optimoidut rakenteet kuten riviperusteiset relaatiokannat ja nopeisiin hakuoperaatioihin optimaalisesti soveltuvammat sarakepohjaiset tallennusrakenteet. Vanhoilla tekniikoilla molempia on tarvittu erikseen kun taas uusilla menetelmillä muistinvaraisesti ja lähes äärettömällä rinnakkaisprosessoinnilla saadaan aikaan ratkaisuja, joissa voidaan samanaikaisesti tuottaa ja käyttää näitä kaikkia.

Uudenlaiset päätöksenteon tuen prosessit

Mutta samanaikaisesti kun tietokannat ja varusohjelmistot ”älyköityvät”, liiketoimintamme tarvitsee aivan uusia malleja ja sovellutuksia, joilla tietovarannot saadaan kiinni liiketoimintaprosesseihin älykkäästi ja käyttäjäystävällisellä tavalla; myös käyttäjäänsä tiedon lähteelle opastavin tavoin. Meidän tulee tulevaisuuden sovellutuksissamme kyetä yhdistämään tiedot ja toimenpiteet. Barry Devlin ilmaisi asian hyvin havainnollistaessaan nykyistä tietokeskeistä ajattelutapaa päätöksenteon tuen järjestelmissä. Hän totesi esimerkinomaisesti, että päätöksenteon kuvitellaan alkavan tapahtua, kun päätöksentekijä istutetaan bi-tietojärjestelmän eteen oikean tiedon äärelle. Sen sijaan erityisesti päätöksen teko on useimmiten yhteisöllinen tapahtumasarja, liiketoimintaprosessi, jossa tietoja käsitellään ja mielipiteitä vaihdetaan ja päätöstä valmistellaan useamman kuin yhden päättäjän toimesta, ja sitten lopulta joku tekee asiassa lopullisen päätöksen. Päätöksenteon tuen sovellutuksemme tulee tukea koko prosessia ja sen kaikkia tietojen käsittelyn ja uuden sisällön tuottamisen tehtäviä ja päätöksestä seuraavia toimenpiteitä sekä myös jälkiseurantaa.

Mistä hyöty BI- ja ECM-sovellutusten yhdistämisessä

Päätöksenteon prosesseissa yhdistyvät nykyiset sisällönhallinnan (ECM, Enterprise Content Management) ja business intelligence:n (BI) sovellusalueet. Yhdistyminen tulee näkymään esimerkiksi nk. metatiedon käsittelyn menetelmien yhtenäistymisellä. BI sovellusalueella tähän asti ovat metatiedot olleet pääasiassa tietoihin liittyviä lisätietoja, yleensä tietoja alkuperäisestä tietolähteestä ja tiedolle tehdyistä muokkauksista. Tietojen hakeminen kohdistuu BI alueella pääasiassa suoraan tietomassaan. ECM sovellusalueella metatiedot tai myös indeksitiedoiksi kutsutut tiedot ovat hakujen ensisijaisena kohteena ja niiden perusteella päästään kiinni varsinaiseen sisältöön. ECM sovellutuksissa sisältöä on jo useissa tapauksissa indeksoitu sisällön tuottamisen ja käyttämisen liiketoimintaprosessien, tehtävien ja toimenpiteiden mukaisesti. Nämä liiketoimintaprosessilähtöiset metatiedot ja hakumenetelmät liitetään huomisen ratkaisuissa myös BI sovellusalueilla sijaitsevaan tietovarantoon. Toisaalta BI sovellusalueelle tutut MDM (Master Data Management) menetelmät ja tiedon arkkitehtuurit tullaan yhdistämään myös muun sisällön mastereiksi mahdollistaen näin lopulta sekä nykyisten BI- että ECM-sovellusten yhdistämisen liiketoiminnan prosessissa. Uskon, että tarvitsemme yhtenäisen metatiedon määrittelyn sekä yhtenäisen master-tietoratkaisun ennen kuin voimme oikeasti päästä yhtenäiseen sovellutukseen liiketoimintaprosessilähtöisesti. Ja tässä tapauksessa tarkoitan erityisesti liiketoimintaprosessien kautta synnytettävää metatietomallia. Tämän kirjoituksen alkupuolen ennustusten mukaisestihan tiedon alkulähteen ja jalostusprosessin kuvaaminen metatiedoiksi menettää ainakin niissä tapauksissa merkityksen, kun tietoja ei enää jalosteta ja kopioida erikseen operatiivisilta alkulähteiltään, vaan alkulähteessä tiedot ovat automaattisesti jo hakujen kannalta riittävän nopeissa sekä historioiduissa ja analyyttisissä rakenteissa.

Liiketoiminnan rakenteelliset muutosvaatimukset ja johtaminen

Mutta missä on se varsinainen murros? Teknologian kehittyminen sinällään ei meitä enää kovasti sävähdytä, koska se tapahtuu väistämättä ja pysähtymättä. Se on mahdollistaja, mutta omalla tavallaan taustatekijänä aika tylsä ainakin liiketoiminnan näkökulmasta. Murros on siinä, että meidän ihmisten liiketoiminnan suorittajina ja kehittäjinä tulee osata muuttaa rutiinejamme ja liiketoiminnan rakenteitamme. Saadaksemme hyödyn ja ymmärtääksemme miten huomenna sovellutuksemme tulisi arkkitehtuureihin sijoittaa ja rakentaa, meidän tulee muodostaa osaamiseltaan uudenlaisia tiimejä, joissa yhdistyvät prosessiosaaminen, BI-sovellusosaaminen ja operatiivinen osaaminen. Liiketoiminnan johtamisessa ja tietojärjestelmien hankkimisessa tarvitaan uudenlaista ICT-strategista näkemystä myös ja johdonmukaista johtamista, jotta uudet mahdollisuudet kyetään hyödyntämään. Liiketoimintaprosesseihin ja tietoarkkitehtuuriin tulee kiinnittää erityinen huomio ja mallintaa niitä ensin maltilla vähintään masterdatan ja metatietojen osalta. Tavoitteena tulee olla yhtenäistää kokonaisarkkitehtuuria prosessitasolla ja tietoarkkitehtuuritasolla sen sijaan, että hankkimalla erillisiä pistemäisiä ”pakettiratkaisuja” omine keskenään yhteen sopimattomine tietomalleineen sirpaloi samalla kokonaisarkkitehtuuria entisestään vaikeuttaen näin erityisesti johtamisen tuen ja tietosisältöjen tuottamisen ja hyödyntämisen prosesseja.

Nämä asiat eivät toki tapahdu yhdellä kerralla tästä päivästä huomiseen herättäessä, mutta matka on aloitettava heti huomenna, mikäli haluamme olla mukana myös ylihuomenna. Kuten Barry Devlinkin asian ilmaisi ”A transformation journey that will take a number of years but needs to start now”. Lao Tzu: “A journey of one thousand miles begins with a single step”.

Petri Hakanen, puheenjohtaja TDWI Finland